UZB

Qadimgi tegirmonni ko'ryapmiz, bunday tegirmonlar chekka qishloqlarda va hozirgi kunda ham mavjud. Ko'rib turiganingiz tegirmon bo'ladi, eshak minib olgan va aravasiga bug'doy ortib olib ketayotgan chol maketi, charxpalakni aylantirayotgan ariqdagi suv tasvirlangan.

RUS

Мы видим старую мельницу, такие мельницы есть в отдаленных деревнях и существуют до сих пор. Вы видите мельницу, модель старика, едущего на осле и несущего на своей тележке пшеницу, и изображение воды в канаве, вращающей колесо.

ENG

We see an old mill, there are such mills in remote villages and still exist. You see a mill, a model of an old man riding a donkey carrying wheat on his cart, and an image of water in a ditch turning a wheel.

t.me/Angren_muzey - instagram.com/angren_muzey

Kategoriya: QR ma'lumot | Ko'rishlar: 465 | Qo'shilgan: doynub | Sana: 21.08.2020 | Sharhlar (0)

UZB

Kulolchilik miloddan avvalgi VI-Vming yillarda paydo bo'lganligi tarixdan ma'lum. Keramika loyni qayta ishlash orqali insoniyat tomonidan yaratilgan birinchi materialdir. Kuygan loy, boshqa materiallardan (yog'och, metall, mato) farqli o'laroq, atmosfera bosimiga chidamli va shuning uchun bizning davrimizga qadar saqlanib qolgan. Kulolchilik o'tgan asrlarning vositasidir. Keramika topilgan joydan boshlab, "bu erda bir odam yashagan" deyish mumkin. Ilgari turli xil narsalar sopol buyumlar tomonidan qo'l bilan qilingan, masalan: ko'zalar, kosa, piyola , xum va xumchlar. Ko'rgazmada kulolchilik buyumlari Angren shahridagi Oppartak qishlog'ida topilgan. Sopol buyumlar shakliga qarab, nima uchun ishlatilganligini bilish mumkin.

RUS

Из истории известно, что гончарные изделия появились в VI-Vming годах до нашей эры. Керамика - первый материал, созданный человечеством путем обработки глины. Обожженная глина, в отличие от других материалов (дерево, металл, ткань), устойчива к атмосферному давлению и поэтому сохранилась до нашего времени. Керамика - это орудие прошлых веков. Откуда была найдена керамика, можно сказать, что «здесь жил человек». Раньше из глиняной посуды вручную делали разные вещи, например: кувшины, миски, миски, кувшины и кувшины. На выставке керамика была найдена в деревне Оппартак в Ангрене. В зависимости от формы глиняной посуды можно узнать, для чего она была использована.

ENG

It is known from history that pottery appeared in the VI-Vming years BC. Ceramics is the first material created by mankind by processing clay. Fired clay, unlike other materials (wood, metal, fabric), is resistant to atmospheric pressure and therefore has survived to our time. Ceramics is a tool of the past centuries. Where the ceramics were found from, we can say that "a man lived here." Previously, different things were made from earthenware by hand, for example: jugs, bowls, bowls, jugs and jugs. At the exhibition, pottery was found in the village of Oppartak in Angren. Depending on the shape of the pottery, you can find out what it was used for.

t.me/Angren_muzey - instagram.com/angren_muzey

Kategoriya: QR ma'lumot | Ko'rishlar: 512 | Qo'shilgan: doynub | Sana: 21.08.2020 | Sharhlar (0)

 

UZB

Neandertallar — qadimgi qazilma odamlar, oʻrta paleolit davri odami hisoblanadi. Paleoantroplarning bir guruhi. Neandertal skelet qoldiqlari (bosh miya qutisi, qovurgʻalarning boʻlaklari, yelka hamda son suyaklari va boshqalar). 1856-yilda Neandertal vodiysida (Germaniyaning Dyusseldorf shahri yaqinidagi neandertal gʻoridan topilgan), shuningdek, OsiyoOʻrta Osiyo ning Boysun togʻlaridan va Afrikada topilgan. Neandertal boʻyi uncha baland boʻlmagan (150-160 sm ga yaqin), miyasi yirik (1700 sm3), lekin hozirgi odamlarnikiga nisbatan sodda tuzilgan, peshonasi anchayin turtib chiqqan, son suyagi boldir suyagiga nisbatan kalta boʻlgan. Neandertal bundan 200—35 ming yil avval — vyurm muzligi davrida Gʻarbiy Yevropada, odatda, gʻorlarda va ungurlarda yashab, yirik va mayda hayvonlarni ovlashgan va terib termachilik qilgan, qurollar yasashgan (Mustye madaniyati). Olov yoqishni (tabiy olov), uni saqlash va undan foydalanishni bilishgan, toʻda boʻlib yashashgan.

RUS

Неандерта́лец, человек неандертальский (лат. Homo neanderthalensis или лат. Homo sapiens neanderthalensis), в советской литературе также носил название палеоантроп — вымерший или ассимилированный представитель рода людей. Некоторые учёные считают неандертальца подвидом Homo sapiens, другие — отдельным видом рода Homo, поэтому до сих пор сохраняется два латинских названия. Возраст останков наиболее ранних неандертальцев (пра—неандертальцев) — около 500 тыс. лет, окончательно сформировались, как вид, около 130—150 тыс. лет назад, последние неандертальцы жили около 40 тысяч лет назад сосуществовали в  с 45 тысяч лет до 40 тыс. лет назад. Неандертальцы населяли Европу и среднюю Азию. Название «неандерталец» происходит от долины Неандерталь в Германии, где был найден череп одного из представителей.

ENG

Neanderthal man, Neanderthal man (lat.Homo neanderthalensis or lat.Homo sapiens neanderthalensis), in Soviet literature was also called paleoanthropus - an extinct or assimilated representative of the genus of people. Some scientists consider Neanderthal a subspecies of Homo sapiens, others - a separate species of the genus Homo, therefore, two Latin names are still preserved. The age of the remains of the earliest Neanderthals (Proto-Neanderthals) - about 500 thousand years, finally formed as a species, about 130-150 thousand years ago, the last Neanderthals lived about 40 thousand years ago, coexisted from 45 thousand years to 40 thousand years ago. years ago. Neanderthals inhabited Europe and Central Asia. The name "Neanderthal" comes from the Neandertal Valley in Germany, where the skull of one of the representatives was found.

t.me/Angren_muzey - instagram.com/angren_muzey

Kategoriya: QR ma'lumot | Ko'rishlar: 1517 | Qo'shilgan: doynub | Sana: 21.08.2020 | Sharhlar (0)

UZB

Qabr toshlari O'rta asrlar eng ko'p uchraydigan yodgorlik turi bo'lib, odamning dafn qilinadigan joyini belgilaydi. Maqbaralar tarixi nafaqat ularning o'lchamlari, shakli, tashqi tomonidagi chizmalar, yozuvlarning mazmuni va o'lchamlarini o'zgartiradi. Maqbaralar evolyutsiyasi jarayonida hududiy farqlarni kuzatish mumkin, ulardan plitalarning ayrim turlarining o'ziga xosligini, ularni ishlab chiqarish markazlarining mavjudligini va ularda tayyorlangan buyumlarning o'ziga xosligini bilib olish mumkin. Albatta yodda tutish kerakki, yodgorliklarning (plitalarning) katta qismi bizga qisman (bo'lak) holatda tushgan.

Qabr toshi Arxeologik qazilma ishlarida topilgan bo'lib, u milodning  V-VI asrlariga mansub. Qadimda qabr toshlariga turli tasvirlar o'yilgan. Xattoki bunday toshlarni qabrga qo'yish urf bo'lgan.

RUS

Надгробия - самый распространенный тип средневекового памятника, определяющий место захоронения человека. История гробниц меняет только их размер, форму, рисунки снаружи, содержание и размеры надписей. В процессе эволюции гробниц можно наблюдать территориальные различия, из которых можно выяснить специфику тех или иных типов плит, наличие центров их производства и специфику изделий, изготовленных в них. Конечно, следует иметь в виду, что большая часть памятников (плит) попала к нам в частичном (фрагментарном) состоянии.

Надгробие было найдено при археологических раскопках и датируется V-VI веками нашей эры. В древности на надгробиях высекали различные изображения. Такие камни было даже принято класть в гробницу.

ENG

Tombstones are the most common type of medieval monument that defines a person's burial site. The history of tombs changes only their size, shape, drawings on the outside, content and dimensions of the inscriptions. In the process of evolution of tombs, territorial differences can be observed, from which it is possible to find out the specifics of certain types of slabs, the presence of centers of their production and the specifics of the products made in them. Of course, it should be borne in mind that most of the monuments (slabs) came to us in a partial (fragmentary) state.

The tombstone was found during archaeological excavations and dates from the 5th-6th centuries AD. In ancient times, various images were carved on tombstones. It was even customary to put such stones in the tomb.

t.me/Angren_muzey - instagram.com/angren_muzey

Kategoriya: QR ma'lumot | Ko'rishlar: 554 | Qo'shilgan: doynub | Sana: 21.08.2020 | Sharhlar (0)

UZB

Mug'xona.
Angren daryosida mingdan ortiq qo'rg'onlar qoldiqlari topilgan. Arxeologlar: O.M. Rastovtsev va M. Qosimov daryoning yuqori oqimidagi qo'rg'onlarini o'rganishgan, bu qabriston Mug'xonadir. Ushbu mug'xona IV-VI asrlarga borib taqaladi, ushbu mug'ona boshqa joylardan topilgan mbug'xonalardan farq qiladi. Chunki bu mug'ona yer ostida edi. 6-7 kishi, ba'zi hollarda bir yoki bir nechta oila a'zolari qabristonlarga ko'milgan. Keyin eski jasadlarni orqarog'iga surib yana ichlariga yangilarini qo'yishdi.

RUS

Мугхана
На реке Ангрен найдено более тысячи руин замков. Археологи: О. Растовцев и М. Касимов изучали укрепления в верховьях реки, где находится кладбище Мугхана. Этот Мугхана восходит к IV-VI векам, и этот Мугхана отличается от других Мугхана, найденных в других местах. Потому что это было под землей. На кладбищах хоронят 6-7 человек, в некоторых случаях одного или нескольких членов семьи. Затем они отодвинули старые трупы и положили внутрь новые.

ENG

Mughana
More than a thousand castle ruins have been found on the Angren River. Archaeologists: O. Rastovtsev and M. Kasimov studied fortifications in the upper reaches of the river, where the Mugkhan cemetery is located. This Mughana dates back to the 4th-6th centuries, and this Mughana is different from other Mughana found elsewhere. Because it was underground. 6-7 people are buried in cemeteries, in some cases one or more family members. Then they pushed the old corpses aside and put new ones inside.

t.me/Angren_muzey - instagram.com/angren_muzey

Kategoriya: QR ma'lumot | Ko'rishlar: 532 | Qo'shilgan: doynub | Sana: 18.08.2020 | Sharhlar (0)

UZB

Tegirmon toshlari. Bu donni maydalash va un tayyorlash uchun ishlatilgan. Bizning hududimizda ular dehqonchilik bilan shug'ullanishgan, ota-bobolarimiz bunday tosh tegirmonlaridan foydalanishgan.

RUS

Жернова. Его использовали для измельчения зерна и изготовления муки. В наших краях занимались земледелием, наши предки использовали такие каменные мельницы.

ENG

Millstones. It was used to grind grain and make flour. In our area they were engaged in agriculture, our ancestors used such stone mills.

t.me/Angren_muzey - instagram.com/angren_muzey

Kategoriya: QR ma'lumot | Ko'rishlar: 397 | Qo'shilgan: doynub | Sana: 18.08.2020 | Sharhlar (0)

UZB

Buyuk Iskandar Zulqarnayn armiyasi tomonidan O'rta Osiyoga bostirib kirilgani tasvirlangan rasm. Rasmni rassom A. Drow Marvintsev chizgan. A. Makedoniya 329-327 yillarda O'rta Osiyoga bostirib kirdi. Miloddan avvalgi. Ushbu rasmda mahalliy aholining bosqinchilarga qarshi kurashi tasvirlangan.

RUS

Картина, изображающая вторжение в Среднюю Азию армии Александра Великого. Картина написана художником А.Дроу Марвинцевым. A. Македония вторглась в Среднюю Азию в 329-327 гг. ДО НАШЕЙ ЭРЫ. На этой картине изображена борьба местного населения с захватчиками.

ENG

A painting depicting the invasion of Central Asia by the army of Alexander the Great. The painting was painted by the artist A. Drow Marvintsev. A. Macedonia invaded Central Asia in 329-327. BC. This painting depicts the struggle of the local population against the invaders.

t.me/Angren_muzey - instagram.com/angren_muzey

Kategoriya: QR ma'lumot | Ko'rishlar: 406 | Qo'shilgan: doynub | Sana: 18.08.2020 | Sharhlar (0)

UZB

ANGREN SHAHAR TARIXI MUZEYI

* * *

Buyuk tarixda hech narsa izsiz ketmaydi.Sh.M.Mirziyoyev

* * *

MUZEY ICHRA SAYOHAT !!!

1960 yil 27-sentyabrda Соцгород Posyo'lkasida tashkil topgan.

1963 yilga kelib muzey 4 ta bo'limdan iborat edi: - tabiat, geologiya, tarix va arxeologiya.

1972 yil oxirlarida muzey yangi binoga ko'chib o'tkazildi.

1973 yilning aprelida muzeyning tarix-arxeologiya zali ochildi.

Hozirgi kunda Angren tarixi muzeyi 3 ta : tabiat, qadimgi tarix va hozirgi zamon bo'limlaridan iborat...

* * *

Angren shahar tarixi muzeyiga kirish chiptalarining narxlari

1-Bog'cha bolalari - 1000 so'm

2-Maktab o'quvchilari - 2000 so'm

3-Oliy ta'lim va kasb-xunar ko'lleji va litsey talabalari uchun - 2500 so'm

4-Katta yoshdagi fuqorolari uchun - 3000 so'm

5-Chet ellik fuqorolar uchun - 10000 so'm

6-Ekskursiya xizmatlari uchun - 10000 so'm

* * * 

Ish kunlari : Du-Sha 09:00 17:00 gacha

Murojaat uchun tel: 70 663-13-34

Elektron pochta : angrenmuzey@mail.ru

Rasmiy sahifalarimiz : t.me/Angren_Muzey  instagram.com/Angren_Muzey

 

RUS

АНГРЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

* * *

Ничто в великой истории не остается незамеченным. Ш.М.Мирзиёев

* * *

ПОЕЗДКА В МУЗЕЙ !!!

Основан 27 сентября 1960 года в селе Соцгород.

К 1963 году музей состоял из 4-х отделов: - природный, геологический, исторический и археологический.

В конце 1972 года музей переехал в новое здание.

В апреле 1973 года открылся историко-археологический зал музея.

Сегодня Исторический музей Ангрена состоит из 3-х разделов: природа, древняя история и современность ...

* * *

Цены на билеты в Городской исторический музей Ангрена

Детский сад - 1000 сумов

Ученики 2-й школы - 2000 сум.

3 Для студентов ВУЗов и профессиональных колледжей и лицеев - 2500 сумов.

4-Для пенсионеров - 3000 сумов

5 Для иностранных граждан - 10 000 сумов

6 За экскурсионные услуги - 10 000 сумов.

* * *

Рабочие дни: понедельник с 09:00 до 17:00

Контактный телефон: 70 663-13-34

Почта: angrenmuzey@mail.ru

Наши официальные страницы: t.me/Angren_Muzey instagram.com/Angren_Muzey

 

ENG

ANGREN CITY HISTORICAL MUSEUM

* * *

Nothing in great history goes unnoticed. Sh.M. Mirziyoyev

* * *

TRIP TO THE MUSEUM !!!

Founded on September 27, 1960 in the village of Sotsgorod.

By 1963 the museum consisted of 4 sections: - natural, geological, historical and archaeological.

At the end of 1972 the museum moved to a new building.

In April 1973, the historical and archaeological hall of the museum was opened.

Today the Historical Museum of Angren consists of 3 sections: nature, ancient history and modernity ...

* * *

Ticket prices for Angren City History Museum

Kindergarten - 1000 soums

Pupils of the 2nd school - 2000 sum.

3 For students of universities and professional colleges and lyceums - 2500 soums.

4-For pensioners - 3000 soums

5 For foreign citizens - 10,000 soums

6 For excursion services - 10,000 soums.

* * *

Working days: Monday from 09:00 to 17:00

Contact phone: 70 663-13-34

Mail: angrenmuzey@mail.ru

Our official pages: t.me/Angren_Muzey instagram.com/Angren_Muzey

Kategoriya: QR ma'lumot | Ko'rishlar: 406 | Qo'shilgan: doynub | Sana: 18.08.2020 | Sharhlar (0)

UZB

Ohangaron vodiysida juda ko'p g'orlarni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda biz g'orning maketini ko'rishimiz mumkin. G'orning tepa qismida maket, ostki qishmida xaqiqiy toshlar bilan jonli g'orni tasvirlashga
harakat qilingan. Bu g'orda Tog' Arxar qo'yni va hamma sharoitda yashab moslashib ketadigan bo'rini ko'rishimiz mumkin.

Arxar davlat himoyasida bo‘lgan, ammo kam o‘rganilgan tur hisoblanadi. Osiyo qo‘yi Tyanshan, Pomir, Himolay tog‘larining O‘zbekiston, To-jikiston, Turkmaniston, Qirg‘iziston, Qozog‘iston, Afg‘oniston va Pokiston hududlarida tarqalgan. Ekaklari urg‘ochilariga nisbatan yirik (tanasi uz. 110– 120 sm, bo‘yi 65 – 125 sm, vazni 230 kg gacha), shoxi spiralsimon yoki halqasimon buralgan, uzun (70 – 190 sm), urg‘ochilarining shoxi ingichka yoki butunlay bo‘lmaydi.  Boshqa hayvonlardan uzun oyoqlari va spiralsimon shoxlari bilan ajralib turadi. Qish payti erkak arxarlarning yonog‘i va ko‘ksida qalin yung paydo bo‘ladi. Oʻzbekiston qizil kitobiga kiritilgan.

RUS

Мы можем увидеть множество пещер в долине Ахангарон. Здесь мы видим пример пещеры. Модель наверху пещеры ниже - это попытка изобразить живую пещеру из настоящих камней. В этой пещере живет горный баран Архар, и мы все можем видеть волка, максимально адаптированного к условиям жизни.

Архар - охраняемый государством, но малоизученный вид. Азиатские овцы водятся в Тянь-Шане, Памире, Гималаях, Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане, Кыргызстане, Казахстане, Афганистане и Пакистане. Самцы крупнее самок (длина тела 110–120 см, рост 65–125 см, масса до 230 кг), рога спиральные или кольцевидные, длинные (70–190 см), самки тонкие или целые. не случится. От других животных он отличается длинными ногами и спиральными рогами. Зимой у самцов архара на щеках и груди густой мех. Занесен в Красную книгу Узбекистана.

ENG

We can see many caves in the Ahangaron Valley. Here we see an example of a cave. The model at the top of the cave below is an attempt to depict a living cave made of real rocks. The mountain sheep Arkhar lives in this cave, and we can all see the wolf, which is maximally adapted to the conditions of life.

Argali is a state-protected, but poorly studied species. Asian sheep are found in the Tien Shan, Pamir, Himalayas, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Afghanistan and Pakistan. Males are larger than females (body length 110–120 cm, height 65–125 cm, weight up to 230 kg), horns are spiral or ring-shaped, long (70–190 cm), females are thin or whole. will not happen. It differs from other animals with long legs and spiral horns. In winter, male argali have thick fur on their cheeks and chest. Listed in the Red Book of Uzbekistan.

t.me/Angren_muzey - instagram.com/angren_muzey

Kategoriya: QR ma'lumot | Ko'rishlar: 440 | Qo'shilgan: doynub | Sana: 18.08.2020 | Sharhlar (0)

UZB

Chirchiq shahar ma'muriyatidan Angren shahrining 60 yilligi uchun chiroyli va ko'rkam sovg'a. Bizning muzeyimizda bunday sovg'alar juda ko'p va ular bizning muzeyimizga go'zallik bag'ishlaydi ...

RUS

Красивый подарок от мэрии Чирчика к 60-летию города Ангрен. Таких подарков в нашем музее много, и они добавляют красоту нашему музею ...

ENG

A beautiful gift from the Chirchik City Hall for the 60th anniversary of the city of Angren. There are many such gifts in our museum, and they add beauty to our museum ...

t.me/Angren_muzey - instagram.com/angren_muzey

Kategoriya: QR ma'lumot | Ko'rishlar: 311 | Qo'shilgan: doynub | Sana: 17.08.2020 | Sharhlar (0)

1 2 »