12:16
Arxar haqida

UZB

Ohangaron vodiysida juda ko'p g'orlarni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda biz g'orning maketini ko'rishimiz mumkin. G'orning tepa qismida maket, ostki qishmida xaqiqiy toshlar bilan jonli g'orni tasvirlashga
harakat qilingan. Bu g'orda Tog' Arxar qo'yni va hamma sharoitda yashab moslashib ketadigan bo'rini ko'rishimiz mumkin.

Arxar davlat himoyasida bo‘lgan, ammo kam o‘rganilgan tur hisoblanadi. Osiyo qo‘yi Tyanshan, Pomir, Himolay tog‘larining O‘zbekiston, To-jikiston, Turkmaniston, Qirg‘iziston, Qozog‘iston, Afg‘oniston va Pokiston hududlarida tarqalgan. Ekaklari urg‘ochilariga nisbatan yirik (tanasi uz. 110– 120 sm, bo‘yi 65 – 125 sm, vazni 230 kg gacha), shoxi spiralsimon yoki halqasimon buralgan, uzun (70 – 190 sm), urg‘ochilarining shoxi ingichka yoki butunlay bo‘lmaydi.  Boshqa hayvonlardan uzun oyoqlari va spiralsimon shoxlari bilan ajralib turadi. Qish payti erkak arxarlarning yonog‘i va ko‘ksida qalin yung paydo bo‘ladi. Oʻzbekiston qizil kitobiga kiritilgan.

RUS

Мы можем увидеть множество пещер в долине Ахангарон. Здесь мы видим пример пещеры. Модель наверху пещеры ниже - это попытка изобразить живую пещеру из настоящих камней. В этой пещере живет горный баран Архар, и мы все можем видеть волка, максимально адаптированного к условиям жизни.

Архар - охраняемый государством, но малоизученный вид. Азиатские овцы водятся в Тянь-Шане, Памире, Гималаях, Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане, Кыргызстане, Казахстане, Афганистане и Пакистане. Самцы крупнее самок (длина тела 110–120 см, рост 65–125 см, масса до 230 кг), рога спиральные или кольцевидные, длинные (70–190 см), самки тонкие или целые. не случится. От других животных он отличается длинными ногами и спиральными рогами. Зимой у самцов архара на щеках и груди густой мех. Занесен в Красную книгу Узбекистана.

ENG

We can see many caves in the Ahangaron Valley. Here we see an example of a cave. The model at the top of the cave below is an attempt to depict a living cave made of real rocks. The mountain sheep Arkhar lives in this cave, and we can all see the wolf, which is maximally adapted to the conditions of life.

Argali is a state-protected, but poorly studied species. Asian sheep are found in the Tien Shan, Pamir, Himalayas, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Afghanistan and Pakistan. Males are larger than females (body length 110–120 cm, height 65–125 cm, weight up to 230 kg), horns are spiral or ring-shaped, long (70–190 cm), females are thin or whole. will not happen. It differs from other animals with long legs and spiral horns. In winter, male argali have thick fur on their cheeks and chest. Listed in the Red Book of Uzbekistan.

t.me/Angren_muzey - instagram.com/angren_muzey

Kategoriya: QR ma'lumot | Ko'rishlar: 35 | Qo'shilgan: doynub | Baho: 0.0/0
Jami sharhlar: 0
avatar